Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů


Leglife s.r.o.
Blatnická 4219/4
628 00, Brno
IČ:07496087

 1. Leglife s.r.o. - provozuje internetové stránky www.thajskemasazetabor.cz umožňující klientům objednat dárkový poukaz na služby z nabídky poskytovaných služeb (typy masáží) - dále jen „služby“. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů jsou vystaveny elektronicky v aktuální verzi na adrese, kde je možné provést objednávku dárkového poukazu. Leglife s.r.o. vystaví poukaz na služby i bez ověření u klienta, pokud splňuje objednávka všechny náležitosti k této činnosti potřebné. Klient je povinen poskytnout Leglife s.r.o. veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku a ve stanoveném termínu uhradit platbu za dárkový poukaz.
 2. Leglife s.r.o. má též právo odmítnout objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednání služeb, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné nebo i ty, kde klient uvede telefonický kontakt, na který jej není možné v pracovní době Leglife s.r.o. zastihnout.
 3. Pro klienta jsou závazné informace, které obdrží jako potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu e-mailem. Klient je povinen zkontrolovat a případné nesrovnalosti na dárkovém poukaze ihned oznámit pracovníkům Leglife s.r.o. na emailu info@thajskemasazetabor.cz, kteří opravu zajistí. Pokud tak klient neučiní, nebude na tyto chyby či nesrovnalosti brán zřetel.

 4. PLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
 5. Platba dárkového poukazu probíhá buď předem před fyzickým čerpáním služeb ve 100% krytí celkové částky – úhrada předem na základě zaslaných instrukcí centrálou na kontakt (email) uvedený zákazníkem při objednávce dárkového poukazu na www stránkách (viz výše). Nebo hotově při osobním odběru dárkového poukazu na adrese provozovny Thajské masáže Tábor, Chýnovská 533, Tábor.
 6. Platbu za dárkový poukaz lze provést převodem na číslo účtu dle informací z potvrzovacího emailu.
 7. Dárkový poukaz je vydán (zaslán na korespondenční adresu uvedenou v objednávce) až na základě obdržení platby převodem peněžním ústavem (UniCredit Bank, a.s. na čísle účtu Leglife s.r.o.: 1389405018/2700 pod variabilním symbolem platby uvedené v emailu).
 8. V případě zaslání objednaného poukazu na korespondenční adresu, bude účtováno poštovné ve výši 47,- Kč. Platí pouze při zasílání poukazu po ČR.
 9. Po nezaplacení objednávky do 10-ti dnů, bude objednávka automaticky smazána.

 10. ČERPÁNÍ A PLASTNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
 11. Držitel poukazu může služby čerpat i průběžně.
 12. Dárkový poukaz je platný v případě, že je uhrazený, opatřen pořadovým číslem (kódem), datem platnosti, hodnotou poukazu uvedenou v českých korunách, razítkem a podpisem pověřené osoby Leglife s.r.o..
 13. Před čerpáním služeb uvedených na poukaze, je nutné se předem informovat o kapacitách a dostupnosti služeb a objednat se. Informace potřebné k uplatnění poukazů obdržíte na emailu info@thajskemasazetabor.cz nebo na telefonu +420 723 736 940. V případě nefunkčního provozu služeb Leglife s.r.o. bude zákazníkovi, který chce uplatnit dárkový poukaz ještě během platnosti, umožněno čerpání poukazu v nejbližším možném termínu.
 14. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby předložit na recepci Leglife s.r.o..
 15. Platnost dárkového poukazu je stanovena při zakoupení a uvedena na poukaze.
 16. Po uplynutí doby platnosti nevyčerpanou částku ani její část nelze zpětně proplatit či nahradit jinými službami.
 17. Pokud během platnosti poukazu nevyužijete hodnoty poukazu, hodnota poukazu propadá bez náhrady.

 18. STORNO A ZMĚNY DÁRKOVÉHO POUKAZU
 19. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
 20. Náplň dárkového poukazu je pevně dána a nelze ji měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb Leglife s.r.o.. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina, ale jako potvrzení o zaplacení zálohy. Proto případné poškození nebo ztráta nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a lze vystavit duplikát poukazu. Podmínkou je však předložení dokladu o zakoupení dárkového poukazu (potvrzení úhrady).
 21. Storno dárkového poukazu je možné do 7 dní ode dne vystavení.
 22. Storno je nutné provést vždy písemně (e-mailem na adresu info@thajskemasazetabor.cz )
 23. V případě storna platného poukazu (rozuměj platného dle doby trvání platnosti uvedené na dárkovém poukaze), který zatím nebyl čerpán a poukaz byl řádně uhrazen, bude plátci poukazu (nikoliv obdarovanému) do 14 dnů od obdržení písemného storna vrácena uhrazená částka v celé částce bez storno poplatku.

 24. Odesláním objednávky, klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, pouze pro účely firmy Leglife s.r.o. V případě, že nesouhlasíte s reklamními nabídkami, kontaktujte recepci studia na info@thajskemasazetabor.cz s vyřazením z databáze.

 25. KONTAKT:
  Leglife s.r.o.: Blatnická 4219/4
  628 00, Brno-město
  Provozovna : Chýnovská 533, Tábor
  info@leglife.cz
  tel.: +420 723 736 940


  Schválila:
  Monika Procházková, jednatelka
  platné od 1.11.2018